De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lagerweij & partner consultants bv met de Opdrachtgever gesloten (nadere) overeenkomsten betreffende door Lagerweij & partner consultants bv te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

Artikel 2 – Wijziging van de overeenkomst

Partijen kunnen in overleg, voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst en met wederzijdse schriftelijke bevestiging, besluiten de overeenkomst aan te passen.

Artikel 3 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever is Lagerweij & partner consultants bv, voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, een vergoeding verschuldigd conform de door Lagerweij & partner consultants bv uitgebrachte offerte.
 2. Betaling van de facturen van Lagerweij & partner consultants bv dienen te geschieden binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 4 – Auteurs- en Eigendomsrecht

 1. Van alle bescheiden waarvan Lagerweij & partner consultants bv zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij Lagerweij & partner consultants bv.
 2. De in artikel 4 lid a. bedoelde bescheiden zijn eigendom van Lagerweij & partner consultants bv. Mede ter bescherming van de privacy van de kandidaten is Lagerweij & partner consultants bv nimmer gehouden tot de afgifte van deze bescheiden of kopieën daarvan aan de Opdrachtgever, zonder expliciete toestemming van Lagerweij & partner consultants bv en, in geval van een assessment, de kandidaat.

Artikel 5 – Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Lagerweij & partner consultants bv verplicht zich tegenover de Opdrachtgever de haar opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en zonder onnodige vertraging uit te voeren.
 2. Lagerweij & partner consultants bv verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 3. Gegevens over kandidaten dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk behandeld te worden en niet aan derden te worden doorgegeven.
 4. De Opdrachtgever stelt alle informatie waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs mag verwachten dat Lagerweij & partner consultants bv die nodig heeft voor het naar behoren uitvoeren van de dienstverlening gevraagd en ongevraagd ter beschikking aan Lagerweij & partner consultants bv. Op dit artikel is tevens Artikel 5 lid b. van toepassing.

Artikel 6 – Annulering

 1. Annuleringen dienen uiterlijk 4 werkdagen (voor 10 uur ’s ochtends) telefonisch aan Lagerweij & partner consultants bv te worden gemeld.
 2. Bij annuleringen binnen 4 werkdagen is Lagerweij & partner consultants bv genoodzaakt 50% van de desbetreffende opdrachtsom in rekening te brengen.
 3. Bij annuleringen binnen 1 dag is Lagerweij & partner consultants bv genoodzaakt 100% van de desbetreffende opdrachtsom in rekening te brengen.
 4. Kosten zoals omschreven in artikel 6 lid 2. en 3. zijn niet van toepassing, indien desbetreffende opdracht niet geannuleerd, maar in gezamenlijk overleg verplaatst wordt binnen een termijn van 3 maanden. Evengoed geldt voor verplaatste opdrachten Artikel 6 lid 1., 2. en 3.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Lagerweij & partner consultants bv zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die het gevolg is van het niet of onvoldoende functioneren van de door Lagerweij & partner consultants bv nader bekeken kandidaat.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lagerweij & partner consultants bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lagerweij & partner consultants bv worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lagerweij & partner consultants bv zijn verstrekt, heeft Lagerweij & partner consultants bv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Lagerweij & partner consultants bv ter beschikking heeft gesteld. Lagerweij & partner consultants bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lagerweij & partner consultants bv is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 8 – Wanprestatie

In geval van wanprestatie, faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de Opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens organisatie, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is Lagerweij & partner consultants bv gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, als ontbonden te beschouwen, danwel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 9 – Toepassing van deze algemene voorwaarden

 1. Op de met Lagerweij & partner consultants bv gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).
 3. Indien Lagerweij & partner consultants bv of de Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen er van niet van toepassing zijn, of dat Lagerweij & partner consultants bv of de Opdrachtgever op enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lagerweij & partner consultants bv partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Lagerweij & partner consultants bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lagerweij & partner consultants bv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Lagerweij & partner consultants bv.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 


© 2016 Lagerweij. Alle rechten voorbehouden. NIP-geregistreerd | Disclaimer | Privacy statement | Algemene voorwaarden | Contact | Ontwerp: koeweidenpostma| Realisatie: Webton